Wolleb, Daniel

Geb. 1757 Sept. 13. - 1773 Juni 10 b. a., 1775 Juni 8 m. a., 1779 cand. med. - 1779 Okt. geht er nach Straßburg und kehrt 1780 Aug, nach Basel zurück, 1781 Juli 17 Dr. med. 1784 Mai 31 Aggregatus der med. Fakultät, 1789 Sept. 22 Prof. der Eloquenz. 1810 Okt. 19 auch Vikar der Physik. Gest. 1822 April 8.

Quelle: Staehelin, Andreas: Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957.