Zschokke, Friedrich

Geb. 27. Mai 1860 in Aarau, 1884 Dr. phil. in Genf, 30. Juni 1887 Dozent, 22. Juni 1889 ao. Professor, 23. Dezember 1893 o. Professor der Zoologie in Basel. 1900 Rektor.

Quelle: Thommen, Rudolf: Die Universität Basel in den Jahren 1884-1913, Basel 1914.