Koenig, Hieronymus

Geb. 1769 März 5. - 1786 Juni 6 b,. a., 1788 Mai 29 m. a., 1793 SMC, 1794 Nov. 14 Professor der Rhetorik. Daneben 1797-1799 Adjunkt am Spital, 1799-1822 Pfarrer am Spital. Gest. 1822 Mai 19.

Quelle: Staehelin, Andreas: Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957.