Meyer, Jakob

Geb. 1741 Sept. 26. - 1757 Mai 31 b. a., 1758 Mai 25 m. a., 1763 April 19 SMC. - 1765 April 27 Prof. der Geschichte, dann einjähriger Studienaufenthalt in England (Cambridge). 1785 Sept. 20 Prof. loc. comm. et controv., 1785 Okt. 7 Dr. theol., 1792 April 9 Prof. des Alten Testaments. - 1810 erster ordentl. Bibliothekar. Gest. 1813 Juli 20.

Quelle: Staehelin, Andreas: Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957.