D'Annone, Johann Jakob

Geb. 1728 Juli 12. - 1744 Juni 2 b.a., 1745 Juni 8 m.a., 1752 Okt. 24 J.U.D. - Doziert seit 1759/60 röm,. Recht, Numismatik, Mathematik und Naturgeschichte, namentlich Mineralogie. - 1761 Sept. 23 Assessor der juristischen Fakultät, 1766 Sept. 12 Professor der Eloquenz. - 1779 Sept. 14 Prof. des Codex und Lehensrechtes, 1774 Stadtkonsulent. Gest. 1804 Sept.

Quelle: Staehelin, Andreas: Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957. 18.