Falckeisen, Peter

Geb. 1618 April 19. - 1636 Mai 3 b.a., 1637 Juni 6 m.a., 1640-1641 Bildungsreise nach Frankreich und Italien (Padua, Bologna, Rom). 1641 Sept. 28 Dr. med., 1641 Sept. 27 Aggregatus der med. Fakultät. - 1644 Dez. 10 Prof. der Rhetorik, 1655 Nov. 19 Prof. der Mathematik. Gest.1660 Okt. 23.

Quelle: Staehelin, Andreas: Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957.